Företagsbeskrivning:

Berngarns Plåt & Järnkonstruktioner AB (Berngarns Plåt) är ett lego-tillverkandeföretag inom plåtbearbetning/metall-legoarbeten. Specialinriktningen är tillverkning av kapslingar för elektronik-/pneumatikindustrin efter kundernas önskemål. Inriktningen har varit gällande sedan starten 1970.

Historien bakom företaget – 1970 till 2002:

1970: Företaget startas av Per-Uno Berngarn. Företaget är beläget på Stallgatan, ”Lilla Lomma”(Nuvarande ”Återbruket”(Värmekraftverk). Produktions- lokalen är en gammal ladugård (hyrd av dåvarande Lomma Tegelbruk). Inom 3 år är personalstyrkan 8 man. Huvudinriktning under 70-talet är plåtkapslingar för elektronikindustrin i ”vanlig” plåt (svartplåt). Produkterna slutlackeras i egen målningsanläggning på Stallgatan. Bland kunderna kan nämnas AEG, LKNES, Televerket och Alfa Laval Automation (nuvarande Tetra Pak Processing Component AB)

1983: Arbetsstyrkan är nu på 13 man. Lokalen på Stallgatan är för gammal och för liten för att klara en modern produktion. Rostfritt material har börjat efterfrågas hos kunderna och härmed flyttas produktionen till inköpt befintlig verkstad på Kastanjevägen 19, Lomma. Produktions- ytan fördubblas till 1500 m2.

1987: Efter avslutad utbildning på Lunds Tekniska Högskola (LTH) i Kemisk Process-/Produktionsteknik tar undertecknad på sig ansvaret att ”datorisera” företaget efter Per-Unos frågan. Företaget har god orderingång och undertecknad upptäcker snart att det finns stora utmaningar att optimera processerna inom företaget. Undertecknad börjar ”på riktigt” i företaget i januari 1987.

1988: Företaget är starkt expansivt och i behov av större lokaler. Per-Uno köper granntomten, 13000m2 av Skanska.(Poppelgatan 19). Tomten avstyckas och en ny svetshall + kontorsbyggnad börjar projekteras med hjälp av Bygg & Datateknik, Lomma.

1990: Invigning av svetshall(1500m2) samt ny kontorsbyggnad/entre i november. Samtidigt startar den numera kända ”byggkrisen” som även innebär vikande orderingång för företaget. De 2 kommande åren kommer att kännetecknas av stagnerad orderingång som gör att nybyggnationen känns helt fel. Företaget överlever tack vare ökningen av prototypframtagning vilken av tradition ökar vid lågkonjunktur.

1992: VME(fd Åkermans, Eslöv) väljer ut företaget som ett av fyra för tillverkning av tunnplåtsdetaljer till grävmaskinstillverkning. Huvudskälet till att Berngarns Plåt blir utvald är modern maskinpark( Trumpf stansmaskin finns i maskin- parken!) samt toppmodern nybyggd svetshall! Samtidigt börjar Tetra Pak ex- pandera kraftigt vilket utmynnar i en omsättningsökning på ca.45% inom 3 år!

1995: Företaget har nu 22 anställda och en omsättning på ca.21 milj. Högkonjunkturen fortsätter och Per-Uno och undertecknad beslutar om genomförandet av ISO9000-certifiering. I december erhålls god- känt certifikat. De kommande 3 åren kännetecknas av god order- ingång och ökad omsättning. 1998 omsätter företaget 23 milj och har 23 anställda.

1999: Samarbetet med Volvo (fd VME, fd Åkermans) utökas med leveranser till andra Volvo-bolag. Även samarbetet med Tetra Pak utökas med leveranser till de flesta systemleverantörer inom TP-sfären. Under okt/nov surrar ryktena om Volvo Excavator. Trots överfyllda orderböcker beslutar Volvo-ledningen i december om nedläggning av Eslövs-fabriken. Ca.20% av Berngarns Plåts omsättning kommer från Volvo Excavator vilket innbär att situation är besvärlig. I februari har luften gått ur Eslövs-fabriken och orderingången därifrån har upphört! Företaget står med övertalig personal och 4 man måste friställas.

2000: I och med Volvo läggs ner finns inte längre förutsättningen till serie- produktion enligt traditionellt snitt(enkel orsak: kunderna finns inte i regionen!) Undertecknad tar då beslut(med godkännande av Per-Uno) på att återgå till kärnverksamheten (kapslingar för el.industrin) samt införande av s.k. flödesorienterad produktion. Orsaken är att Tetra Pak har infört kundorderstyrd produktion och då är flödesorienterad produktion betydligt snabbare och mera flexibell vilket eftersträvas.

2001: Omsättningen har nu sjunkit i företaget men samtidigt har ca. 10 nya mindre kunder kontrakterats. Omställning till flödesorienterad produk- tion har påbörjats och beräknas ta 1-3år. Samtidigt får Berngarns Plåt AB kontrakt med EWP, Malmö(f.d Kockums) för tillverkning av plattformar till vindkraftstorn. På grund av brådskande leveransstart måste dessa tillverkas enligt traditionell produktion. Plötsligt har företaget 2 produktions- upplägg vilket är helt förkastligt enligt teoretikerna!

2002: På grund av sjukdom tvingas Per-Uno sluta arbeta under våren 2002 och undertecknad övertar VD-befattningen. Samtidigt fortsätter arbetet med flödesorienterad produktion och samarbetet med Tetra Pak:s system- leverantörer utökas. De kommande 3 åren ökar företagets omsättning och kontinuerliga investeringar göres.

Fortsättning följer...